[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรมพันธกิจศึกษา
link banner
Facebook
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โรงเรียนพันธกิจศึกษา รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
โดย : Admin
เข้าชม : 385
พุธ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
A- A A+
        

รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ประเภท ทีม แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กหญิงสุธาสินี  มาตรา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชุมคำน้อย
3. เด็กหญิงปภาพินน์  อินทสิทธ์
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวสุรีย์รัตน์  สุขนอก

กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

1. เด็กหญิงปิยานี  คิคุชิ
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวจิรานุช  สุทธหลวง

กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กชายโชติบดินทร์  พันนา
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวจิรานุช  สุทธหลวง

กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

1. เด็กหญิงธวัลญา  ชัยมนตรี

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวสุพัตรา  ภูหัดสวน

กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ป.๔-๖

1. เด็กชายภูมิภัทร  บุญล้ำ

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวสุพัตรา  ภูหัดสวน

กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ประเภท ทีม ๒ คน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ เอแท็ท ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

1. เด็กชายธนัญชัย  พิลาสิม

2. เด็กหญิงศสิญากร  ยอดนครจง

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวสุพัตรา  ภูหัดสวน และ นางสาวจิรานุช  สุทธหลวง

กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

1. เด็กหญิงศิริวิมล   คำอาจ

ครูผู้ฝึกซ้อม : นายวัจน์กร  โคตะวงษ์

กลุ่มสาระ สังคมศึกษาศาสนาฯ ประเภท ทีม ๒ คน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

1. เด็กชายกณวรรธน์  คำบุศย์
2. เด็กหญิงถิรณิชา  พรมพิลา

ครูผู้ฝึกซ้อม : นายทัดยศ  ศรีพุทธา และ นางสาวยุพยง  ราชสีห์

กลุ่มสาระ สังคมศึกษาศาสนาฯ ประเภท ทีม ๒ คน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กชายคมสันต์  เสริมศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพ์ศรี

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวรพีพร  กันหาชัย และ นางสาวศิราภรณ์  งานจัตรัส

กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา ประเภท ทีม ๒ คน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กชายสุริยะ  ปัดทุม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญลือ
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวชนัดดา  เครือชารี และ นางสาวรัตนาภรณ์  แสงน้ำ

กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา ประเภท ทีม ๑๐ คน การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

1. เด็กหญิงนิชาภัทร จาดฮามรถ
2. เด็กหญิงอารีวรรณ แก้วเกิดมี
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์ มีพลงาม   
4. เด็กหญิงอลิตา ม่วงมะหาด   
5. เด็กหญิงปวันรัตน์ ชินาคำ   
6. เด็กหญิงภัทรวรินทร์ จันทร์ผอง   
7. เด็กหญิงรุ่งนภา บุญปก   
8. เด็กหญิงธัญรัตน์ แสนเมือง   
9. เด็กชายศุภณัฐ คู่กะสัง   
10. เด็กชายนาขวัญ น้อมวารี

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวชนัดดา  เครือชารี และ นางสาวรัตนาภรณ์  แสงน้ำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันพูดภาษอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

1. เด็กชายอลัน ฐากรณ์ เฮย์ส

2. เด็กหญิงชนัญธิดา วิชาผา

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวหทัยชนก  จันทร์ปัญญา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันพูดภาษอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กหญิงรุจิรา  สุมาลี

2. เด็กหญิงเซดารีน เชิญตะวัน ศรีเกษ

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวหทัยชนก  จันทร์ปัญญา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ประเภท เดี่ยว การแข่งขัน Multi Skill Competition ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กชายธนธัส  ภูสง่า

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวชนัดดา  เครือชารี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กหญิงสุชินี  อ่อนฉวี

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวหทัยชนก  จันทร์ปัญญา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ประเภท ทีม ๒ คน การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เดชาวงศ์มั่น

2. เด็กชายนิรัตติสัย  โสภาเลิศ

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวหทัยชนก  จันทร์ปัญญา และ นางสาวชนัดดา  เครือชารี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเภท ทีม ๖ คน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นะราจัน
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ขำถวิล
3. เด็กชายชยางกูร  ภูพานเพชร   
4. เด็กชายทัศไนย  ชัยมูล   
5. เด็กหญิงประกายเพชร ศรีดาเจียม   
6. เด็กหญิงวรกมล รินทอง 
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวภัคจิรา  บุตรผา และ นางสาวกษมฤญ์  บุญไตรย์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเภท ทีม ๓ คน การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กชายรัฐภูมิ  สุหงษา
2. เด็กหญิงวรัมพร  ชูมณี
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จำปาวงศ์
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวยุพิน  ศรีสุทัศน์ และ นางสาวกษมฤญ์  บุญไตรย์

กลุ่มสาระ ศิลปะ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า สุหงษา

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวชุลีกร เข็มพรหยิบ

กลุ่มสาระ ศิลปะ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กหญิงชลกานต์ คำบุศย์

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวชุลีกร เข็มพรหยิบ

กลุ่มสาระ ศิลปะ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันการศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

1. เด็กชายณัฐวุฒิ จิตจันทึก

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวทิพวรรณ หินซุย

กลุ่มสาระ ศิลปะ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันการศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ป.๔-๖

1. เด็กหญิงจิตติภัทร สังสิลา

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวทิพวรรณ หินซุย

กลุ่มสาระ ดนตรีนาฎศิลป์ ประเภท ทีม คน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ป.๔-๖

1. เด็กหญิงธิมาพร  พรมหาสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐศาสตร์  วิลัยวงศ์
3. เด็กชายนครินทร์  อำพล   
4. เด็กหญิงกนกมล  ไชยเมือง   
5. เด็กชายพีระพงศ์  ฝุ่นเงิน   
6. เด็กหญิงอุมารัตน์  บุตตวงษ์   
7. เด็กหญิงณพินประภา  สิงห์โหง่น   
8. เด็กชายทักษ์ดนัย  ขุนศรี
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาววรรณภา  รัตนวิเศษ และ นางสาวยุพยง  ราชสีห์

กลุ่มสาระ ดนตรีนาฎศิลป์ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ป.๔-๖

1. เด็กชายนครินทร์  ภาระโข

ครูผู้ฝึกซ้อม : นายทัดยศ  ศรีพุทธา

กลุ่มสาระ ดนตรีนาฎศิลป์ ประเภท เดี่ยว การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ป.๔-๖

1. เด็กหญิงวรัญญา  หูตาชัย

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวจริยา  คำโคกกลาง

กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์ ประเภท ทีม ๒ คน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ป.๔-๖

1. เด็กชายธรรมปพน  วีรสารนนท์

2. เด็กหญิงกชกร  วังมนต์

ครูผู้ฝึกซ้อม : นายวันชัย  นาบำรุง

กลุ่มสาระ ภาษาไทย ประเภท ทีม ๒ คน การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ป.๔-๖

1 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หีบแก้ว

2 เด็กหญิงปุญญิศา  นิยม

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวยุพิน  ศรีสุทัศน์ และ นางสาวกษมฤญ์  บุญไตรย์

กลุ่มสาระ ภาษาไทย ประเภท เดี่ยว การแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พูลศิริวิไล

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวยุพยง  ราชสีห์

กลุ่มสาระ ภาษาไทย ประเภท เดี่ยว การแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กหญิงบุญสิตา  มงคลคำซาว

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวยุพยง  ราชสีห์

กลุ่มสาระ ภาษาไทย ประเภท เดี่ยว การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กหญิงมุฑิจา  นะวะสิมมา

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวนิลาวัลย์  อารัมภะ

กลุ่มสาระ ภาษาไทย ประเภท เดี่ยว การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กหญิงลักษิกา  ภิญโญศรี

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวนิลาวัลย์  อารัมภะ

กลุ่มสาระ ภาษาไทย ประเภท เดี่ยว การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กหญิงนนทกาญจ์  สุหงษา

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวนิลาวัลย์  อารัมภะ

กลุ่มสาระ ภาษาไทย ประเภท เดี่ยว การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

1. เด็กหญิงชาคริยา  พรหมจารี

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวรัตนาภรณ์  แสงน้ำ

กลุ่มสาระ ภาษาไทย ประเภท เดี่ยว การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

1. เด็กหญิงภัทราพร  แสนศิลา

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวรัตนาภรณ์  แสงน้ำ

กลุ่มสาระ ภาษาไทย ประเภท เดี่ยว การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กหญิงอนัตญา สีดาเจียม เดี่ยว

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวนิลาวัลย์  อารัมภะ

กลุ่มสาระ ภาษาไทย ประเภท ทีม ๒ คน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

1. เด็กหญิงธาดาภัฏ เหล่าหมวด

2. เด็กหญิงพลอยไพลิน ทาไธสง

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวนิลาวัลย์  อารัมภะ

อนุบาล ประเภท ทีม ๓ คน การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย อนุบาล ๑-๓

1. เด็กชายกรวิชญ์  ถาโคตร

2. เด็กหญิงอนุรดี  แก่นวงศ์

3. เด็กหญิงกชกร  มั่นกลาง

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางประภานุสรณ์  สุโคตร และ นางสาวอัญชลี  ศรีล้อม

อนุบาล ประเภท ทีม ๓ คน การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ อนุบาล ๑-๓

1. เด็กหญิงภัทรปภา  ประสงค์สุข

2. เด็กหญิงพิมพิชา  ภูหัดสวน

3. เด็กหญิงศิรนภา  จันทะเมธี

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวชุลีกร  เข็มพรหยิบ และ นางสาวจันทร์ศรี  พูลแสวงทรัพย์

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนพันธกิจศึกษา รายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 26/ก.ย./2561
      โรงเรียนพันธกิจศึกษา จะทำการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 20/ก.ย./2561
      โรงเรียนพันธกิจศึกษา จะทำการปิดเทอมภาคการเรียนที่ 1/2561 20/ก.ย./2561
      โรงเรียนพันธกิจศึกษา จะทำการเข้าข่ายวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 20/ก.ย./2561
      โรงเรียนพันธกิจศึกษา จะทำการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561 20/ก.ย./2561